Huisregels

Huisregels:

Deze regels gelden zowel in als op bij de stichting in zijn beheer zijnde gebouwen en terreinen, als wel in de directe omgeving van deze gebouwen en terreinen.

Algemene regels:

1. Alle aanwijzingen van medewerkers van de stichting, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.

2. Het is voor ieder bezoeker / gast verplicht medewerking te verlenen bij controles op het bezit van wapens en verdovende middelen, als van bezit van boven genoemde zaken sprake is zal er aangifte worden gedaan.

3. Gevonden voorwerpen dienen direct bij de medewerker(s) van de stichting worden in geleverd.

4. Consumpties dienen direct contant dan wel met consumpties bonnen of munten van de stichting worden betaald.

5. Alcoholhoudende drank wordt niet verkocht aan personen onder de 16 jaar en aan de personen waarvan het personeel van de stichting vindt dat de betreffende persoon reeds voldoende alcoholhoudende drank heeft genuttigd danwel in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van andere verdovende middelen bevindt.

6.In het pand van de stichting kunnen film en/of foto opnamen worden gemaakt. een ieder die het pand betreed stemt hier stilzwijgend mee in. de film en/of foto opnamen blijven ten alle tijden eigendom van de stichting.

7. film en/of foto opnamen kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Het is verboden om:

1. Verdovende middelen in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

2. Wapens of voorwerpen die hiervoor gebruikt gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.

3. Diefstal of vernielingen te plegen, goederen te verhandelen of te helen.

4. Geweld te gebruiken of hiermee te dreigen; discriminerende opmerkingen te maken; iemand seksueel te intimideren door woord of gebaar en/of beledigingen te uiten;dit alles in de ruimste zin.

Bij de overtreding van bovenstaande verboden zal er aangifte worden gedaan bij de desbetreffende instanties.

Het is niet toegestaan:

1. Zelf meegebrachte drink- en/of etenswaren mee te nemen en/of te consumeren.

2. Glaswerk mee naar buiten te nemen m.u.v. op daarvoor door de medewerkers van de stichting aangewezen terreinen (dus ook plastic glazen).

3. (geluids) overlast te veroorzaken

4. In het pand te roken eventuele boetes worden aan u door berekend.

Bij overtreding van bovenstaande kan U de toegang tot de gebouwen / terreinen in beheer van de stichting worden ontzegd.

De toegang kan worden geweigerd als u:

1. Onder invloed verkeerd van alcohol of drugs; de toegang reeds eerder is ontzegd; en/of niet meewerkt aan de eerder genoemde controles.

2. Zich niet aan de huisregels houdt.

Bij het plegen van een misdrijf wordt u:

Aangehouden en de op u aangetroffen verboden goederen worden in beslag genomen en er wordt aangifte gedaan bij de betreffende instanties.

Bij het niet naleven van de door de stichting gestelde (huis)regels:

1. Wordt u uit of van de stichting in beheer zijnde ruimten of terreinen verwijderd.

2. Zal u de toegang worden ontzegd voor de tijdsduur afhankelijk van het misdrijf, de duur van de ontzegging zal worden bepaald door het bestuur.

3. Bij huisvredebreuk of lokaalvredebreuk zal er aangifte gedaan worden bij de betreffende instanties.

Bestuur Stichting Jeugdwerk De Schans.

Deze regels zijn opgesteld Juni 2009.

Geef een reactie